Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Medicomfort website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Medicomfort website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Medicomfort website www.medicomfort.nl. Door contact te leggen en te behouden met de Medicomfort website stemt u in met deze voorwaarden.

Links
De Medicomfort website bevat links en verwijzingen naar ander websites. Voor de inhoud van deze websites kan Medicomfort evenmin verantwoordelijkheid dragen.
 
Deze website wordt uitgegeven door Medicomfort. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medicomfort.